Ochrana osobných údajov

Podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vážený zákazník,
aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
 1. Kto sme?
  Vaše osobné údaje spracúva podnikateľ Karol Prudil, FO podnikateľ reg. na Okresnom úrade Bratislava pod reg. č. 110-216681, so sídlom Pluhová 931/45, 831 03 Bratislava, IČO: 46 773 461 tel. č. + 421 907 51 01 41, email: remini@remini.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Aké osobné údaje spracúvame?
  Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, fakturačné údaje, údaje o objednávke, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email.
  Kúpne zmluvy
  Aby sme s Vami mohli uzatvoriť kúpnu zmluvu mimo internetového obchodu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, fakturačné údaje, údaje o objednávke, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email.
  Marketing
  Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email. S vašim súhlasom spracúvame aj cookies.
  Vernostný program
  Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, údaje o objednávke, údaje o platbách, údaje o získaných výhodách, tel. č., email.
  Účtovníctvo
  Na účely vedenia účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, fakturačné údaje, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email.
 3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
  E-shop
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
  Kúpne zmluvy
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy aj mimo internetového obchodu.
  Marketingová komunikácia
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.
  Cookies
  S vašim súhlasom spracúvame cookies za účelom skvalitnenia služieb, analytiku a remarketing.
  Vernostný program
  Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.
  Účtovníctvo
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich.
 4. Ako nám môžete dať súhlas?
  Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu alebo vyplnením vyhlásenia.
 5. Ako môžete súhlas odvolať?
  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
  • zaslaním oznámenia na email remini@remini.sk;
  • zaslaním oznámenia poštou na adresu Karol Prudil, Pluhová 931/45, 831 03 Bratislava;
  • prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke www.remini.sk
 6. Komu vaše údaje poskytujeme?
  Na základe osobitného zákona poskytujeme vaše osobné údaje daňovému úradu.
  Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje externej účtovníčke a sprostredkovateľom, ktorí nám zabezpečujú riadny chod eshopu a realizáciu reklamných kampaní.
 7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  2. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu i mimo neho sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
  3. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým sme súhlas získali.
  4. Dokumenty týkajúce sa vernostného programu sa uchovávajú po dobu využívania vernostného programu danou osobu. Keď požiadate o vyradenie z vernostného programu, vaše osobné údaje vymažeme.
 8. Kam prenášame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.
 9. Nie ste spokojný?
  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email remini@remini.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
 10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:
  1. program pre administráciu web stránky
  2. Adobe InDesign
  3. MS Office
  4. Služby Google
 11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
  Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú spracúvané na počítačoch, ktoré sú zabezpečené heslom. PC sú zabezpečené antivírovou ochranou. Internetová stránka slúžiaca na prevádzku internetového obchodu je zabezpečená SSL certifikátom.
 12. Aké máte práva?
  1. Právo na prístup k údajom
   Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  2. Právo na opravu
   Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
  3. Právo na vymazanie
   Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
   • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
  4. Právo na obmedzenie spracúvania
   Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
   • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
   • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  5. Právo na prenosnosť údajov
   Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  6. Právo namietať
   Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   • vytvárania profilu zákazníka,
   môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
 13. Ako môžete tieto práva vykonávať?
  S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
  • zaslaním oznámenia na email remini@remini.sk;
  • odovzdaním alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu Karol Prudil, Pluhová 931/45, 831 03 Bratislava
  • prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke www.remini.sk
  Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.
 14. Záverečné ustanovenia
  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.
  Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
Vypracovala: JUDr. Barbora Hambalek Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.