Obchodné podmienky

internetového obchodu www.remini.sk
Article I
Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.remini.sk a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.remini.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 4. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.
Article II
Vymedzenie pojmov
 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:
  Obchodné meno: Karol Prudil
  Registrácia: Okresný úrad Bratislava, reg.č. 110-216681
  Sídlo: Pluhová 931/45, 834 03 Bratislava
  IČO: 46 773 461
  DIČ: 1074333425
  IČ DPH: nie je platca DPH
  E-mail: remini@remini.sk
  tel.: +421 907 51 01 41
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 3. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch. zák."):
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 5. Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32
  P.O.Box 5
  820 07 Bratislava
  odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 02/58272 172
  fax č.: 02/58272 170
Article III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru. Okrem bežne dodávaného tovaru môže kupujúci individuálne uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach. Záujemca o zhotovenie tovaru na zákazku môže svoje požiadavky a žiadosť o spracovanie cenovej ponuky zaslať predávajúcemu e-mailom na remini@remini.sk.
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo e-mailom. Tovar zhotovený na zákazku je možné objednať iba prostredníctvom e-mailu.
 3. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím "Vložiť do košíka". Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka skontroluje vybraný tovar, zvolí spôsob doručenia a platby. Kupujúci mí možnosť odoslať objednávku bez registrácie alebo ako registrovaný užívateľ po prihlásení sa do svojho užívateľského konta. Po vyplnení potrebných údajov odošle kupujúci objednávku kliknutím na "Objednať s povinnosťou platby". Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
  Objednávka uskutočnená e-mailom má obsahovať nasledovné údaje:
  a) Meno a priezvisko kupujúceho
  b) Poštová adresa pre doručenie tovaru
  c) Telefónne číslo alebo e-mail
  d) Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  e) Počet kusov z každej položky tovaru
  f) Dátum vystavenia objednávky
  g) Spôsob úhrady za tovar
  h) Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
  a v prípade podnikateľa aj:
  a) IČO a SK DIČ spoločnosti
  b) Kontaktnú osobu a telefón
  c) Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
 4. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 5. Prijatie objednávky je automaticky potvrdené predávajúcim. Prijatím potvrdení o prijatí objednávky sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú.
 6. Následne do 24 hodín od prijatia objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
Article IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
  • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa relevantných zákonov,
  • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
  • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
  • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 4. Kupujúci je povinný najmä:
  • prevziať tovar v mieste určenia,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci.
Article V
Cena tovaru alebo služby
 1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených na na stránkach internetového obchodu sú aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane všetkých daní. Predávajúci predáva tovar bez DPH, keďže nie je jej platcom.
 2. Cena tovaru zhotoveného na zákazku bude vypočítaná individuálne na základe žiadosti zaslanej e-mailom v závislosti od požiadaviek záujemcu.
 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
 4. Konečná cena je vrátane všetkých daní a poplatkov, vrátane poštovného a balného.
 5. Daňovým dokladom je faktúra, priložená k zásielke, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list.
Article VI
Poštovné a balné
 1. Náklady na dodanie tovaru v Slovenskej republike:
  • Slovenská pošta do 2 pracovných dní za 1,75 €
  • Osobný odber je zadarmo.
 2. Poplatok za dobierku v Slovenskej republike je 0,80 € a pripočítava sa k cene poštovného.
 3. Náklady na dodanie tovaru mimo Slovenskej republiky:
  • Dodanie poštou do Českej republiky za 3,80 €
  • Dodanie poštou v rámci Európy za 4,40 €
  • Dodanie poštou mimo Európy za 6,60 €
Article VII
Platobné podmienky
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  Na dobierku
  Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte.
  Paypal
  Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí online pristredníctvom služby PayPal.
  Bankovým prevodom
  Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci vopred bankovým prevodom podľa platobných údajov zaslaných e-mailom. Pokiaľ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 14 dní do dňa doručenia platobných údajov, má sa za to, že predávajúci od kúpnej zmluvy odstupuje a táto sa od počiatku zrušuje.
Article VIII
Dodacie podmienky
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Tovar zhotovený na zákazku sa predávajúci zaväzuje dodať v lehote do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. O expedovaní bude kupujúci upovedomený e-mailom.
 2. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 4. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru alebo tovar prevziať a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 5. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu e-mailom na remini@remini.sk.
 6. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Article IX
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
Article X
Odstúpenie od zmluvy
 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  Karol Prudil
  Pluhová 931/45, 831 03 Bratislava

  alebo mailom na remini@remini.sk.
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
  Karol Prudil
  Pluhová 931/45, 831 03 Bratislava

  Pri osobnom odovzdaní tovaru je potrebné predávajúceho vopred kontaktovať ohľadom termínu odovzdania.
 9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 14. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 15. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 16. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
Article XI
Riešenie sporov
 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail remini@remini.sk. alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
 8. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 9. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 12. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
Article XII
Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky
 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.remini.sk.
Article XIII
Platnosť zmluvy
 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Article XIV
Ochrana osobných údajov
 1. Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.remini.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
Article XV
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.remini.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obč. zák."), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 5. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.remini.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.11.2016.

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.